Universal Journal of Pharmacy, 08(03), May-June 2019

Bharath GJ*, Yogananda R, Nagaraja TS, Vitthal Vijapure K, Bharathi DR

Naginakumari DN*, Basavaraja HS, Jayadevaiah KV, Swapna M, Bharathi DR

Vinay R*, Jayadevaiah KV, Vikas R. Mathad, Vijay Kumar MMJ, Bharathi DR, Rajashekhar KV