Universal Journal of Pharmacy, Volume 6, Issue 3, May-June 2017

Anusha D*, Mohana Roopa E, Naresh Reddy M, Anusha M, Md. Sharooq, Vani N & Manohar N

Sravanthi N*, Srikanth R, Prashanth S, Saranya Reddy D, Swarna Priya K, Pravalika T

Naik Santoshi Premanand*, Godbole Ajeet Madhukar, Somnache Sandesh Narayan, Gajare Pankaj Sadashiv