Universal Journal of Pharmacy, Volume 5, Issue 4, July-August 2016

Ekta Batra*, Neha Prasad, Harshita, Swati jain, Ritesh kumar

Kavana GM*, Manjunath C, Tamizhmani T

Kinhal Ramesh, Kazi Sarfaraz*, Palled MS, Meharin Khan, Mansoor Khan, Shahanawaz Kazi, Hamed Kazi

Kanabargi Swantantra Bharat, Iliger Sudhir R, Alur Ashwini*, Kulkarni VH, Demappa T and Karigar Asif A