Universal Journal of Pharmacy, Volume 5, Issue 2, March-April 2016

Ahir Digisha J*, Raj Hasumati A, Jain Veenit C

Shailendra Suryawanshi Sanjay*, Zaranappa, Chaluvaraju KC, Nagesh KP

Khagram Rita*, Bhimani Ketan

Sandeep Goyal*, Sunil Kumar Kansal, Uma Jyoti, Krishnareddy V Bijjem, Manjeet Singh

Bhosale Deepak S*

Ardeshna Nishita A* and Pravallika Ponnam

Athavale AU, Bhowate SB, Kale AR*, Jadhav SB