Universal Journal of Pharmacy, Volume 3, Issue 5, September-October 2014

Sivaram G*, Shivakumar B, Cherian Ashwini A, Vidhyalakshmi T

Gulnihal Simsek, Ali Irfan Gul*

Kapoor BBS* and Sunil Kumar

Gouri N*, Umamaheswari M, Asokkumar K, Sivashanmugam T, Subeesh V

Martin Alex* and Verma Abhay Kumar

Yasothai R*

Yasothai R*

Mishra Shiromani*, Sharma PP, Pandya TN, Ravishankar B, Shukla VJ

Anup Naha*, Ikya Rai, Venkatesh Kamath B

Aslam Mohd*, Ali Hamid, Ahmad Kamal, Hussain mushtaq, Ali mehboob

Safeena Sheikh*, Suhail Asghar, Showkat Patni

Chirag Patel N*, Mehul Patni I, Dharmesh Jaiswal G, Himanshu Pandya A

Das Poppy, Himaja M*